Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens

Naam ir. J.J.G. (Jeroen) Konings (1978)

Werkgevers

Royal HaskoningDHV
Projectleider (2004 – 2012)

Projectleider van projecten in gebiedsontwikkeling, met een accent op de uitvoering en de civiele techniek.

Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid
Afstudeeronderzoek (2003 – 2004)

Onderzoek naar het verband tussen Design & Construct-contracten en innovatie bij gww-aannemers.

Grontmij
Stageonderzoek (2002)

Evaluatieonderzoek van de rol van Grontmij bij de aanleg van de Betuweroute.

Opleiding

Universiteit Twente
Civiele Technologie & Management (2004)

De opleiding Civiele Technologie & Management richt zich zowel op de technische als de niet-technische aspecten van planning, ontwerp, realisatie en gebruik en beheer van civieltechnische objecten en systemen.

Projecten

Provincie Zuid-Holland
Randweg Waddinxveen (2017-heden)

Projectleider planologie en omgeving
Ten westen van Waddinxveen legt de provincie Zuid-Holland een nieuwe randweg aan. De randweg vermindert het verkeer dat door de woonkern van Waddinxveen rijdt. Ook stroomt het verkeer vanuit Waddinxveen en Boskoop via de randweg sneller door naar de A12 en de A20. De randweg bestaat uit de Vredenburghlaan, de Bentwoudlaan en de gemeentelijke weg Verlengde Beethovenlaan.

De provincie stelt het ontwerp en een milieueffectrapportage (MER) op van de nieuwe randweg. De gemeente Waddinxveen is verantwoordelijk voor het bestemmingsplan.

Schiphol
Projectleider Bouwkundige Mutaties SGIS (2016-2017)

Schiphol Asset Management beheert het vastgoed op Schiphol. Alle bouwkundige wijzigingen aan de terminals en pieren worden verwerkt in het GIS-beheersysteem van Schiphol: SGIS. Een team van inmeters, tekenaars, controleurs en dossierbehandelaars zorgt ervoor dat er de stand van zaken in SGIS altijd actueel is.

Gemeente Noordoostpolder
Recreatiegebied Wellerwaard (2012-2015)

Wellerwaard is een nieuw recreatiegebied in de Noordoostpolder van 24 ha. Hiervoor wordt 590.000 m3 zand en klei afgegraven, 5.500m2 zandstrand aangelegd en 4 km voet- en fietspaden. Zie ook de uitgebreide projectbeschrijving Wellerwaard.

Projectleider civiele techniek
Aanbesteding en realisatie van de civiele projectonderdelen zoals fiets- en voetpaden, riolering, stuw en composiet bruggen. In deze bestekken is onder andere gebruik gemaakt van EMVI en UAVgc.

Vergunningencoördinator
Verantwoordelijk voor tijdig verkrijgen noodzakelijke vergunningen.

Adviseur planning
Inzichtelijk maken van samenhang tussen verschillende projectonderdelen. Adviseren met betrekking tot fasering en realisatieplanning.

G1000 (2013-2015)

Op zaterdag 22 maart 2014, 3 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de eerste G1000 van Amersfoort plaatsgevonden. Op initiatief van een aantal gewone burgers zijn Amersfoorters met elkaar in gesprek gegaan over de zaken die van belang zijn in de komende 4 jaar, de agenda van Amersfoort. Na afloop is dit succesvolle concept nog een aantal keer herhaal op diverse locaties in het land.

Gemeente Noordoostpolder
Glastuinbouwgebied Luttelgeest (2012)

Verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren bewonersavond voor het masterplan glastuinbouwgebied Luttelgeest. Zie ook de uitgebreide projectbeschrijving Glastuinbouw Luttelgeest.

DHV
Adviseur risicomanagement (2011-2012)

Als adviseur risicomanagement begeleide ik verschillende klanten bij het opstellen of actualiseren van hun risico dossier. Ik faciliteerde risicosessie en werkte de resultaten uit in een risicodossier. Tijdens de risicosessie wordt met alle stakeholders de risico’s en kansen binnen het project benoemd en geprioriteerd.

Gemeente Blaricum
Nieuwbouwproject De Blaricummermeent (2007 – 2012)

De Blaricummermeent is een woon-/werklocatie van circa 750 woningen en 18,5 ha bedrijventerrein. Zie ook de uitgebreide projectbeschrijving Blaricummermeent.

Projectleider Civiele Techniek
Algemeen projectleider Civiele techniek voor het project De Blaricummermeent, lid van projectgroepen, adviseur voor de opdrachtgever, aansturing backoffice met specialisten.

Adviseur Planning

Opstellen en periodiek actualiseren planning, signaleren kritisch pad en signaleren van risico’s. In de planning staan onder andere:

 • ontwerptrajecten;
 • planologische procedures;
 • vergunningenprocedures;
 • aanbestedingstrajecten;
 • (gefaseerde) uitvoeringswerkzaamheden;
 • relaties tussen activiteiten.

Projectleider GIS (Geografisch Informatie Systeem)

Werkzaamheden onder meer:

 • aansturen GIS-specialisten voor implementeren data in GIS-applicatie;
 • coördinatie verzameling projectinformatie;
 • afstemming met opdrachtgever over toepassing van applicatie.

Adviseur vergunningen
Werkzaamheden onder meer:

 • administratie van aangevraagde vergunningen en bijbehorende informatie;
 • aanvragen van vergunningen.
Gemeente Baarn
Woon-/werklocatie Noordschil (2008 – 2010)

Adviseur voor de gemeentelijk projectleider en civieltechnisch projectleider voor het opstellen VO Stedenbouw Noordschil. Aansturen en integreren van civieltechnische disciplines van DHV, onder andere verkeer, beheer, water, nutsvoorzieningen, geluid en kostencalculatie.

Gemeente Baarn
Herontwikkeling Drakenburgergracht (2008 – 2011)

Adviseur voor de gemeentelijk projectleider en civieltechnisch projectleider voor het opstellen VO Stedenbouw Drakenburgergracht. Aansturen en integreren van civieltechnische disciplines van DHV, onder andere verkeer, beheer, water, nutsvoorzieningen en kostencalculatie.

DHV
Productontwikkeling verkeersbordeninventarisatie (2008 – 2009)

Doel van het project is om een bestaand product dat is ontwikkeld voor de Vlaamse overheid, te bewerken en te verkopen op de Nederlandse markt. Het betreft een methode om uit CycloRama’s verkeersborden te detecteren, te identificeren en in een geodatabase op te slaan.
Verantwoordelijkheden onder andere ontwerpen productieproces, inrichten productiefaciliteiten, productaanpassingen aan Nederlandse markt, marketing en acquisitie.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
Nieuwbouwlocatie Vathorst (2007 – 2009)

Vinexlocatie met circa 11.000 woningen en 45 ha bedrijventerrein.
Projectmedewerker met onder andere de volgende verantwoordelijkheden:

 • intern projectleider ontwerp waterbouwkundige gemalen;
 • projectondersteuning diverse (deel-)projecten.

 

Gemeente Vianen
Bedrijventerrein De Gaasperwaard (2007 – 2009)

De Gaasperwaard is een gepland bedrijventerrein van circa 20 ha in Vianen. Adviseur planning. Opstellen, up-to-date houden en signaleren van knelpunten. In de planning staan onder meer civieltechnische voorbereidingen, vergunningprocedures, grondverwerving, selectie van ontwikkelende partijen, bouwrijp maken, realiseren opstallen en woonrijp maken, tijdelijk beheer en relaties tussen de verschillende deelplannen.

Gemeente Apeldoorn
Herontwikkeling Kanaalzone (2008)

Assistent projectleider, ondersteuning voor projectgroepoverleg, ontwerpoverleg, klankbordgroepvergaderingen, voortgangsrapportage, planning, contractueel overleg en budgetbewaking.

Gemeente Apeldoorn
Programmamanagement bedrijventerreinen (2008)

Medewerker programmamanagement, ondersteuning voor ontwerpoverleg, contractueel overleg, bestuurlijke overleg, voortgangsrapportage, budgetbewaking, planning en administratieve taken.

Provincie Flevoland
Natuurgebied OostvaardersWold (2007)

Adviseur planning. Integreren planningsinformatie van de disciplines ontwerp, natuur, water, juridisch, communicatie en grondeconomie. Strategisch planningsadvies aan projectmanager en projectgroep.

Gemeente Beverwijk
Centrumproject Beverwijk Vitale Stad (2007)

Herontwikelingsproject van het centrum van Beverwijk. Adviseur planning. Verantwoordelijkheden:

 • plannen RO-procedures, ontwerpproces en realisatiefase van de diverse deelprojecten;
 • adviseren op basis van diverse planningsscenario’s;
 • verspreiden en toelichten van de planning binnen diverse lagen van de gemeentelijke organisatie.

 

GEM Schuytgraaf
Vinexlocatie Schuytgraaf (2005 – 2007)

Assistent projectleider realisatie. Ondersteuning van de projectleiders realisatie voor de ‘velden’ en de ‘hoofdplanstructuur’ bij de ontwikkeling van de Vinex-locatie Schuytgraaf (6.500 woningen). Zie ook de uitgebreide projectbeschrijving Schuytgraaf.

Werkzaamheden o.a.:

 • assistentie bouwcoördinatie;
 • coördinatie overdracht openbare ruimte aan gemeente;
 • coördinatie overdracht vrije kavels aan particulieren;
 • opstellen en monitoren grondstromenplanning;
 • directievoering groenwerkzaamheden;
 • mede-opstellen UAVgc-contracten diverse kunstwerken.

 

Rijkswaterstaat
HSL-Zuid (2004 – 2006)

Assistent Raakvlakmanager. Ondersteuning van de raakvlakmanager en de contractmanager. Zie ook de uitgebreide projectbeschrijving HSL-Zuid. Werkzaamheden o.a.:

 • verslaglegging en uitwerken van vergaderingen;
 • organiseren van vergaderingen;
 • zelfstandig uitzoekwerk;
 • projectadministratie en archivering.

 

Cursus en training

Twynstra Gudde
Strategisch Omgevingsmanagement (2018)

In deze tweedaagse training maakt u kennis met de principes van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). U vergroot uw kennis en versterkt uw vaardigheden om effectiever te kunnen werken in een omgeving met veel stakeholders en uiteenlopende belangen. In de training is aandacht voor theorie, praktijk, oefening en intervisie. Hiermee vergroot u uw handelingsrepertoire en bent u in staat SOM in uw eigen opgave toe te passen.

In de training komende volgende onderdelen aan bod:

 • een integraal beeld van omgevingsmanagement
  de visie achter SOM;
 • de Mutual Gains Approach  (MGA)
 • de planmatige werkwijze (SOM cirkel) de competenties en rollen van een omgevingsprofessional
 • praktische instrumenten ter ondersteuning van uw vak
 • houvast bij het inrichten en organiseren van SOM in uw eigen context
 • gevoel voor hoe u zelf het beste uw rol kunt invullen in uw opgave.
UNC Plus Delta
Lean Agile Fundamentals (2017)

Deze training gaat in op de achtergronden van diverse methoden en helpt u deze zodanig toe te passen, dat deze maximaal bijdraagt aan het bereiken van een hoge graad van wendbaarheid en slagvaardigheid!

Inhoud van de training:

 • hoe innovatie in processen ontdekt worden;
 • hoe bruggen zijn te slaan tussen bestaande processen, ICT en andere disruptieve wapens
 • de principes van Lean en Six Sigma;
 • de principes van Agile werken, inclusief Kanban en Scrum en het opschalen daarvan;
 • het gebruik van tools en technieken uit deze filosofieën;
 • het adequaat opzetten en gebruiken van Kanban- en Scrumborden;
 • de leer rondom methodieken, teamsamenstelling, -rollen, governance en meeting structuren in zowel Lean Six Sigma als Agile werken;
 • het gedachtegoed van continu verbeteren uit zowel Lean als Agile. Denk daarbij aan Plan – Do – Check – Act in een light variant van de DMAIC-werkwijze (Define, Measure, Analyse, Improve & Control), zodat verbeterpunten steeds geheel zijn af te ronden binnen een korte periode.
CROW
Systeem gericht contract beheersing (2015)

Deze cursus is gericht op opdrachtgevers en adviseurs die een rol spelen bij de kwaliteitsborging van civieltechnische / infrastructurele projecten, zowel in de uitvoeringsfase als de voorbereidingsfase. De cursus behandelt kennis over SCB, de actuele ontwikkelingen en de wijze van toepassing van SCB bij geïntegreerde contractvormen. In de cursus komen onder meer aan de orde:

 • De wijze waarop contractbeheersing door opdrachtgever en opdrachtnemer binnen SCB ingericht dient te worden
 • Hoe een beheersstrategie vastgelegd wordt in een contractbeheersplan
 • Het evalueren en toetsen van de producten, processen en systemen van de opdrachtnemer op basis van een toetsplanning
 • De ervaringen van het toepassen van SCB in de praktijk van de decentrale (gemeentelijke) overheid
 • Inzicht in de rollen en taken binnen SCB en de relatie met houding en gedrag van de opdrachtgever
VCA Nederland
VOL-VCA (2015)

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

CROW
Risicoanalyse en -management in de Bouw en Infra (2014)

De cursus behandelt de theorie rondom risicoanalyse en -management. In de cursus komen onder meer aan de orde:

 • Nut en noodzaak van een risicoanalyse
 • Het uitvoeren van een risicoanalyse volgens de RISMAN-methodiek
 • Instrumenten voor een risicoanalyse
 • De kansen die het inventariseren van risico’s biedt
 • De basisbeginselen van risicomanagement tijdens een bouwproject
Open Circles
Business Bootcamp (2014)

Ondernemerstraining gericht op doelen, strategie, businessmodel, product en visie.

Westenberg BV
Civiele Techniek en EMVI (2013)

Cursus over de ARW 2012 en in het bijzonder de toepassing van EMVI (Economisch Meest Voordelige Aanbieding). Overige behandelde onderwerpen zijn de Gids Proportionaliteit, drempelwaarden, beoordelingsmodellen, gevoeligheidsanalyses en geschillen.

NIMO Project Management Instituut
IPMA Level D: Certified Project Management Associate (2008)

In deze opleiding komen alle onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor het leiden van projecten, van de start van het project tot en met de afsluiting. Het accent ligt op methoden en technieken om projecten op te zetten, in te richten en te beheersen op een praktische, direct hanteerbare wijze. Daarnaast komen vaardigheden als het direct leidinggeven aan de orde.

DHV
Projectmatig werken (2008)

Over projectbeheersing, fasering, risico’s en planning.

DHV
Bestuursrecht (2008)

Over proceduremanagement, vergunningenmanagement en de nieuwe Wro (per 01-07-2008)

DHV
Adviseren in een bestuurlijke omgeving (2008)

Over de structuur van de overheid, financiële stromen, trends in het openbaar bestuur, rollen van taken van de belangrijkste partijen.

CT&C-services
MS Project 2000 (2007)

In deze training komen planningsmethodieken aan de orde en het werken met het softwarepakket MS Project 2000.

The Visioning Group
Issue Analysis (2006)

Issue Analysis is een methode om het vraagstuk van de klant op systematische wijze te ontrafelen en doeltreffend op te lossen. Het gaat daarbij vooral om de vraag achter het vraagstuk te beantwoorden. Aan de hand van deze kernvraag kun je een passende opzet voor je project maken.

CROW
RAW-systematiek voor opdrachtgevers/directies en aannemers (2006)

In deze cursus komen onder meer aan de orde de uitgangspunten RAW-systematiek en eisen aan een RAW-bestek.

Overige kennis en vaardigheden

Taal Nederlands, Engels
Software MS Office, MS Project